Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 28-05-2024

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 28-05-2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
28/05/20241 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
27/05/20243 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
26/05/20242 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
25/05/20240 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
24/05/20244 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần1 lần
23/05/20244 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
22/05/20243 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
21/05/20246 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
20/05/20241 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
19/05/20242 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần6 lần
18/05/20245 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17/05/20240 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
16/05/20244 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15/05/20241 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
14/05/20241 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
13/05/20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần
12/05/20243 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
11/05/20245 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
10/05/20240 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
09/05/20241 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng50 lần51 lần48 lần48 lần53 lần49 lần76 lần54 lần54 lần57 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
28/05/20245 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
27/05/20243 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
26/05/20243 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần6 lần4 lần
25/05/20242 lần0 lần6 lần6 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
24/05/20247 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
23/05/20244 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
22/05/20242 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
21/05/20242 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
20/05/20244 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
19/05/20242 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần
18/05/20242 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
17/05/20247 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16/05/20243 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15/05/20245 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
14/05/20242 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
13/05/20246 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
12/05/20245 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
11/05/20245 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần
10/05/20244 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
09/05/20243 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng76 lần47 lần82 lần37 lần39 lần67 lần42 lần43 lần54 lần53 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
28/05/20243 lần1 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
27/05/20243 lần1 lần5 lần6 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
26/05/20241 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần4 lần1 lần
25/05/20242 lần6 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
24/05/20244 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
23/05/20245 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22/05/20242 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần8 lần2 lần
21/05/20244 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
20/05/20241 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần7 lần2 lần4 lần
19/05/20240 lần2 lần4 lần1 lần5 lần6 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
18/05/20243 lần2 lần1 lần2 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
17/05/20240 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16/05/20242 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
15/05/20241 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
14/05/20242 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
13/05/20243 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần
12/05/20243 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
11/05/20246 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
10/05/20244 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần2 lần
09/05/20242 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
Tổng51 lần44 lần45 lần61 lần55 lần55 lần44 lần67 lần65 lần53 lần