Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 15-04-2024

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 15-04-2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
15/04/20244 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14/04/20243 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13/04/20241 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
12/04/20240 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
11/04/20241 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
10/04/20242 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
09/04/20240 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần8 lần1 lần1 lần3 lần
08/04/20243 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
07/04/20241 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
06/04/20244 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
05/04/20243 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04/04/20242 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
03/04/20244 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
02/04/20244 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01/04/20244 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
31/03/20244 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
30/03/20241 lần2 lần5 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
29/03/20242 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
28/03/20243 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần5 lần
27/03/20242 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần5 lần1 lần
Tổng48 lần60 lần60 lần43 lần47 lần57 lần57 lần51 lần55 lần62 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
15/04/20241 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
14/04/20245 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13/04/20248 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12/04/20244 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
11/04/20244 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10/04/20241 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
09/04/20245 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
08/04/20244 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
07/04/20242 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
06/04/20242 lần6 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
05/04/20244 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
04/04/20243 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần
03/04/20241 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
02/04/20241 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
01/04/20243 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
31/03/20241 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
30/03/20244 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
29/03/20242 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần6 lần
28/03/20245 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
27/03/20240 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần5 lần
Tổng60 lần55 lần55 lần54 lần37 lần50 lần48 lần55 lần50 lần76 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
15/04/20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
14/04/20241 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần5 lần
13/04/20242 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
12/04/20243 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
11/04/20243 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
10/04/20241 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
09/04/20241 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
08/04/20242 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
07/04/20242 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
06/04/20241 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần5 lần5 lần0 lần
05/04/20243 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần6 lần1 lần2 lần
04/04/20244 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
03/04/20242 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
02/04/20243 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
01/04/20240 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần
31/03/20244 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần5 lần
30/03/20240 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
29/03/20241 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
28/03/20244 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần6 lần3 lần1 lần
27/03/20242 lần5 lần4 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng43 lần58 lần58 lần47 lần47 lần63 lần55 lần58 lần52 lần59 lần