Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 24-06-2024

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 24-06-2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24/06/20241 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
23/06/20245 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22/06/20243 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
21/06/20241 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
20/06/20242 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
19/06/20242 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
18/06/20242 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
17/06/20244 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
16/06/20240 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
15/06/20241 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần7 lần3 lần3 lần2 lần
14/06/20245 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13/06/20242 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
12/06/20241 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
11/06/20244 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
10/06/20243 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
09/06/20242 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
08/06/20243 lần5 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
07/06/20242 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
06/06/20244 lần6 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
05/06/20242 lần1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng49 lần50 lần49 lần51 lần59 lần62 lần64 lần53 lần47 lần56 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24/06/20244 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
23/06/20240 lần1 lần6 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần
22/06/20242 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
21/06/20240 lần3 lần6 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
20/06/20243 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
19/06/20240 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần5 lần
18/06/20244 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần
17/06/20242 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
16/06/20244 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần6 lần
15/06/20240 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14/06/20243 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
13/06/20243 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
12/06/20241 lần2 lần2 lần2 lần6 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11/06/20244 lần3 lần3 lần5 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
10/06/20243 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
09/06/20242 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
08/06/20244 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần6 lần
07/06/20243 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
06/06/20245 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
05/06/20242 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng49 lần50 lần59 lần54 lần54 lần50 lần71 lần43 lần37 lần73 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24/06/20242 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
23/06/20244 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
22/06/20241 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
21/06/20243 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
20/06/20243 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
19/06/20242 lần2 lần6 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
18/06/20242 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
17/06/20243 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
16/06/20241 lần3 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
15/06/20242 lần1 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
14/06/20242 lần1 lần0 lần1 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
13/06/20241 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
12/06/20244 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
11/06/20247 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
10/06/20243 lần6 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
09/06/20241 lần5 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
08/06/20244 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
07/06/20241 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
06/06/20241 lần4 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
05/06/20241 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng48 lần57 lần57 lần48 lần49 lần71 lần52 lần60 lần52 lần46 lần