Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-04-2024

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-04-2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20/04/20241 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
19/04/20241 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
18/04/20243 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
17/04/20243 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
16/04/20241 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
15/04/20244 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14/04/20243 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13/04/20241 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
12/04/20240 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
11/04/20241 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
10/04/20242 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
09/04/20240 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần8 lần1 lần1 lần3 lần
08/04/20243 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
07/04/20241 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
06/04/20244 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
05/04/20243 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04/04/20242 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
03/04/20244 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
02/04/20244 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01/04/20244 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng45 lần63 lần56 lần44 lần50 lần60 lần57 lần52 lần49 lần64 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20/04/20244 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần7 lần
19/04/20242 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
18/04/20241 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
17/04/20246 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16/04/20243 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15/04/20241 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
14/04/20245 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13/04/20248 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12/04/20244 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
11/04/20244 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10/04/20241 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
09/04/20245 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
08/04/20244 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
07/04/20242 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
06/04/20242 lần6 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
05/04/20244 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
04/04/20243 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần
03/04/20241 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
02/04/20241 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
01/04/20243 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
Tổng64 lần53 lần60 lần57 lần42 lần47 lần49 lần48 lần46 lần74 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20/04/20240 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần5 lần
19/04/20242 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
18/04/20245 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
17/04/20242 lần5 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
16/04/20242 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15/04/20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
14/04/20241 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần5 lần
13/04/20242 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
12/04/20243 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
11/04/20243 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
10/04/20241 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
09/04/20241 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
08/04/20242 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
07/04/20242 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
06/04/20241 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần5 lần5 lần0 lần
05/04/20243 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần6 lần1 lần2 lần
04/04/20244 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
03/04/20242 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
02/04/20243 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
01/04/20240 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng43 lần60 lần53 lần42 lần49 lần59 lần60 lần63 lần51 lần60 lần